ÍRISZ MEDICAL & SELFNESS CENTER (RÖVIDEN IMSC) SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELÉRE

A Homepro Kft (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 8. fsz. 6. Adószám: 13086613-2-42) mint Szolgáltató valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) és a továbbiakban közösen: Felek között, az Írisz Medical Selfness Center (továbbiakban IMSC) által az Ügyfél részére nyújtott orvosi és szépészeti valamint fitnesz szolgáltatásokra vonatkozóan. A Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában minden esetben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

I. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

1.1. A Szolgáltatás
A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja orvosi, szépészeti és fitnesz szolgáltatások, valamint más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását Ügyfél részére. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel az általa megbízott, szolgáltatást nyújtó szakemberek mindegyike rendelkezik.

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató biztosítja a https://imsc.hu/ honlapján feltüntetett Szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a 1081 Budapest, Kiss József u. 8. fsz. 6. szám alatti IMS Centerben, melynek nyitva tartási ideje: hétfőtől pénteking 8.00 órától 20.00 óráig, szombaton 8-14 óráig.

A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét, és azt köteles saját web-oldalán (https://imsc.hu/) közzétenni, valamint székhelyén kifüggeszteni, és ezzel az Ügyfelet tájékoztatni.

2.1.2. A Szolgáltató által megbízott szakemberek a Szolgáltatás nyújtásáért a mindenkor érvényes és az IMSC honlapján feltüntetett árjegyzék szerinti díjazásra jogosultak. A Szolgáltató az árjegyzék módosításának jogát fenntartja, és biztosítja, hogy az Ügyfél a szolgáltatás megkezdését megelőzően tudjon erről tájékozódni.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.2.1. Az Ügyfél az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 24 órával, bizonyítható módon módosíthatja (e-mail, sms). Amennyiben ez nem történt meg, a lefoglalt, de le nem mondott kezelés díjának 50%-át Ügyfél köteles megtéríteni.

III. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

3.1. A weboldal tartalmának, ide értve az ingyenesen letölthető anyagokat is engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, közzététele a szerző feltüntetése nélkül tilos, szerzői jogi védelem alatt áll, a szerző írásos beleegyezéséig.

3.2. A Felek a szolgáltatás igénybe vétele során tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1. Vitás kérdésekben Felek elsősorban a tárgyalás útján történő megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet eredményre a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) illetékességét kötik ki.

Békéltető Testületek:
A problémák elkerülése érdekében a Békéltető Testület azt javasolja a fogyasztók számára, hogy elektronikus csatornákon keresztül történő értékesítés esetében az 5/2014. számú ajánlásban foglaltakat figyelembe véve, körültekintően járjanak el.

A szolgáltatásokkal kapcsolatban minőségi és biztonsági kifogások, a szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos panaszok, felmerült viták (fogyasztói jogviták) rendezésének alternatív és díjmentes módja a békéltető testületekhez fordulás. A testülethez a fogyasztó azután fordulhat, miután a vállalkozással megkísérelte rendezni a panasz, kifogás megoldását. A kérelemben meg kell jelölni a jogvita kivizsgálásán túl a fogyasztói igényt is, valamint a kérelemhez csatolni kell a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztó előzetesen megkereste a vállalkozást, de az elutasította a kérését a vitarendezést illetően. A békéltető testületek a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. Hozzájuk a fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a szerződés teljesítésének helye, esetlegesen a vállalkozás, illetve annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerint illetékes testülethez fordulhat kérelmével.

Online vitarendezési platform:

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

4.2. Betegjogi képviselő: Ivonyné dr. Munk Julianna Telefon: 06-20-4899-520

Jelen ÁSZF 2016. 11.01-én lép hatályba.