Adatkezelési tájékoztató

Ügyfeleink jelen Adatkezelési Tájékoztatóból informálódhatnak arról, hogyan kezeli és védi cégünk azokat az információkat, melyeket weboldalunk használata során, illetve a promóciók, akciók által, valamint az Irisz Medical & Selfness Center (továbbiakban IMSC) bármelyik szolgáltatójával való kapcsolatteremtése során írásban vagy egyéb módon (pl. telefon, e-mail) Ügyfeleink részünkre rendelkezésre bocsátanak.

Ezen tájékoztató a frissítések miatt változhat, ezért javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel weboldalunkat.

A szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és elfogadja. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük a szolgáltatás megkezdését megelőzően,
e-mailben jelezze, hogy megválaszolhassuk azt.

Milyen adatokat tárolunk Ügyfeleinkről?

Általánosságban Ön úgy is használhatja ezt a weboldalt, hogy semmilyen adatát nem adja meg. Egyes oldalakon, bizonyos szolgáltatások igénybe vételéhez azonban szükséges néhány alapadat megadása.  Az IMSC és Ön között zajló internetes, szóbeli kommunikáció kapcsán, Ön önkéntesen is megadhat adatokat.

Az információk tartalmazhatják:

 • az Ön nevét, telefonszámát, levelezési vagy e-mail címét, TAJ- számát
 • az Ön nemét, korát, egészségügyi állapotával kapcsolatos információkat, érdeklődési körét
 • szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, tapasztalatait
 • egészségügyi és szépségipari szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, igénybevételi szokásait

Az általunk gyűjtött adatok egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’ Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye esetleg azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzője -, valamint az adatokból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Önnel kapcsolatos információk a következő célok érdekében kerülnek felhasználásra:

 • regisztráció a weboldal és az IMSC által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele céljából (ideértve minden, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését)
 • piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, igényfelmérés végzését)
 • az általunk ajánlott szolgáltatások ellenőrzése illetve bővítése céljából
 • nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából

Hogyan gyűjtjük az információkat?

 • Ön megadhat információt személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával
 • weboldalain keresztül
 • az információt az IMSC-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és azt az ide vonatkozó jogszabály lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • elektronikus úton a weblapon keresztül
 • nyomtatott dokumentumon pl. kezelőlap

Névtelen információk esetén az alábbiak szerint járunk el:

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, néhány technikai információ – pl. egy másik weboldal, ahonnan látogatása érkezett - automatikusan rögzítésre kerülhet. Ezekből az Ön személye nem azonosítható. Ezen adatok kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján különböző statisztikai kimutatásokat készítünk. A névtelen, vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá.
Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha bűnmegelőzési, fogyasztóvédelmi szempontból szükséges, és azt jogszabály előírja vagy kötelezővé teszi. Ebben az esetben is eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Előnyök az Ügyfeleink számára

Az általunk kezelt adatok segítségével tájékoztathatjuk Önt szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:

 • email
 • telefon
 • szöveges SMS üzenet
 • postai úton
 • közösségi webszolgáltatás útján


Önnek lehetősége van arra, hogy indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy felhasználjuk adatait közvetlen értékesítési célokra. Az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

Az IMSC oldalán történő hírlevél vagy blog olvasását lehetővé tevő feliratkozás, vagy az ingyenes tanulmányok bármelyikének letöltése egyben a feliratozási feltételek ismeretét és elfogadását jelenti. Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt kérő oldalon az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező feltüntetésével fogjuk azt kérni a véglegesítés (pl. “Feliratkozás”) előtt. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett “hallgatólagos beleegyezésre” támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi.

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT menüpontban feltüntetett elérhetőségünkön.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
 • jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kapcsolat

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon!

A tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2016.11.01.

Adatkezelési tájékoztató

Ügyfeleink jelen Adatkezelési Tájékoztatóból informálódhatnak arról, hogyan kezeli és védi cégünk azokat az információkat, melyeket weboldalunk használata során, illetve a promóciók, akciók által, valamint az Irisz Medical & Selfness Center (továbbiakban IMSC) bármelyik szolgáltatójával való kapcsolatteremtése során írásban vagy egyéb módon (pl. telefon, e-mail) Ügyfeleink részünkre rendelkezésre bocsátanak.

Ezen tájékoztató a frissítések miatt változhat, ezért javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel weboldalunkat.

A szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és elfogadja. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük a szolgáltatás megkezdését megelőzően,
e-mailben jelezze, hogy megválaszolhassuk azt.

Milyen adatokat tárolunk Ügyfeleinkről?

Általánosságban Ön úgy is használhatja ezt a weboldalt, hogy semmilyen adatát nem adja meg. Egyes oldalakon, bizonyos szolgáltatások igénybe vételéhez azonban szükséges néhány alapadat megadása.  Az IMSC és Ön között zajló internetes, szóbeli kommunikáció kapcsán, Ön önkéntesen is megadhat adatokat.

Az információk tartalmazhatják:

 • az Ön nevét, telefonszámát, levelezési vagy e-mail címét, TAJ- számát
 • az Ön nemét, korát, egészségügyi állapotával kapcsolatos információkat, érdeklődési körét
 • szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, tapasztalatait
 • egészségügyi és szépségipari szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, igénybevételi szokásait

Az általunk gyűjtött adatok egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’ Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye esetleg azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzője -, valamint az adatokból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Önnel kapcsolatos információk a következő célok érdekében kerülnek felhasználásra:

 • regisztráció a weboldal és az IMSC által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele céljából (ideértve minden, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését)
 • piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, igényfelmérés végzését)
 • az általunk ajánlott szolgáltatások ellenőrzése illetve bővítése céljából
 • nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából

Hogyan gyűjtjük az információkat?

 • Ön megadhat információt személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával
 • weboldalain keresztül
 • az információt az IMSC-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és azt az ide vonatkozó jogszabály lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • elektronikus úton a weblapon keresztül
 • nyomtatott dokumentumon pl. kezelőlap

Névtelen információk esetén az alábbiak szerint járunk el:

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, néhány technikai információ – pl. egy másik weboldal, ahonnan látogatása érkezett - automatikusan rögzítésre kerülhet. Ezekből az Ön személye nem azonosítható. Ezen adatok kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján különböző statisztikai kimutatásokat készítünk. A névtelen, vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá.
Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha bűnmegelőzési, fogyasztóvédelmi szempontból szükséges, és azt jogszabály előírja vagy kötelezővé teszi. Ebben az esetben is eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Előnyök az Ügyfeleink számára

Az általunk kezelt adatok segítségével tájékoztathatjuk Önt szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:

 • email
 • telefon
 • szöveges SMS üzenet
 • postai úton
 • közösségi webszolgáltatás útján


Önnek lehetősége van arra, hogy indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy felhasználjuk adatait közvetlen értékesítési célokra. Az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

Az IMSC oldalán történő hírlevél vagy blog olvasását lehetővé tevő feliratkozás, vagy az ingyenes tanulmányok bármelyikének letöltése egyben a feliratozási feltételek ismeretét és elfogadását jelenti. Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt kérő oldalon az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező feltüntetésével fogjuk azt kérni a véglegesítés (pl. “Feliratkozás”) előtt. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett “hallgatólagos beleegyezésre” támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi.

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT menüpontban feltüntetett elérhetőségünkön.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
 • jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kapcsolat

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon!

A tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2016.11.01.

időpontkérés

Ha szeretnél bejelentkezni, töltsd ki ezt az űrlapot.Hamarosan keresni fogunk telefonon időpont egyeztetéssel kapcsolatban.

Kérdezz tőlünk

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel.